top of page

Ochrana súkromia

Informácie o spracovaní osobných údajov

Tešíme sa, že sa zaujímate o naše kurzy a ďalšie aktivity. V rámci nich používame aj vaše osobné údaje, aby sme vedeli lepšie pripraviť podujatia podľa vašich očakávaní a potrieb a vyhodnocovať ich úspešnosť.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, fotografie prípadne kamerový záznam.

Kto pracuje s vašimi dátami?

Iniciatívy Ženský algoritmus, Inspiring Girls Slovakia, Lean In Slovakia a Skilloria sú zastrešené pod právnou formou o.z. Ženský algorimtus so sídlom na ulici Pri nemocnici 7, 04001 v Košiciach, IČO: 53284135 je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb (GDPR) pri ich spracúvaní a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vo veci uplatnenia vašich práv oblasti ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať Zodpovednú osobu na k.hrabovska@zenskyalgoritmus.sk. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente.

Aké údaje zhromažďujeme?

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne a to vyjadrením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“, máme uložené v našich interných databázach. Spracovávané osobné údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, emailovú adresu, titul, adresu bydliska, fakturačnú adresu, názov školy alebo názov pracoviska, názov pracovnej pozície, telefónne číslo, rok narodenia, fotografiu. V súvislosti s elektronickým prístupom k našej webovej stránke sú spracované aj IP adresa a súbory cookies.

Aký je účel spracovania vašich osobných údajov?

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je realizácia vzdelávacích kurzov, poskytovanie platených i bezplatných služieb a organizácia podujatí, a taktiež pre účely vnútornej komunikácie s Vami (zasielanie informácií o pripravovaných akciách a podujatiach, poďakovaní, dotazníkov a iných správ). Interné databázy, v ktorých sa Vaše osobné údaje môžu nachádzať:

 • mzdy a personalistika

 • účtovné doklady – zmluvy, faktúry, iné dokumenty

 • evidencia obchodných partnerov – vizitky, ponuky, kontaktné údaje, iná dokumentácia

 • propagácia – newsletter, sociálne siete, webová stránka, iné média, fotografie, dokumentácia, propagačné materiály

 • správa registratúry – kniha došlej a odoslanej pošty, spisy, iná dokumentácia

 • firemná agenda – formuláre, zmluvy, dohody, spisy, dokumentácia,

 • cookies – web stránky prevádzkovateľa, záznamy, iná dokumentácia

 • spotrebiteľské súťaže – príprava, organizácia a realizácia spotrebiteľskej súťaže a spracovanie súvisiacej agendy

 • evidencie a vybavovanie reklamácií, sťažností a žiadostí,

 • výberové konania na voľné pracovné miesta,

 • ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia,

 • archivácie a štatistické záznamy,

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame automaticky prostredníctvom webových formulárov, ale aj manuálne. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie zásad integrity, dôvernosti, zodpovednosti a správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania. 

Ako sú vaše dáta zabezpečené?

Webstránka www.inspiring-girls.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú viditeľné iba pre nás. Pre účely prípravy podujatí môžu byť sprístupnené overeným spolupracovníkom našej organizácie, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností. V prípade organizovania workshopov, seminárov, podujatí a ďalších aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolupracujeme. Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.

Aké sú vaše práva?

Na základe vyžiadania máte právo na prístup k svojim údajom, k informáciám o rozsahu ich spracovania, na opravu, zmenu alebo ich vymazanie. Máte právo aj na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov, ak je to technicky možné. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti preveríme.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať spôsobom, ako bol pôvodne udelený alebo tiež písomným oznámením zaslaným na našu korešpondečnú adresu (sídlo) alebo na uvedenú e-mailovú adresu: k.hrabovska@zenskyalgoritmus.sk.

Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk. Ženský algoritmus nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Cookies

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame hlavne za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to, aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

Google AdWords

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Facebook Pixel

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.​

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Udelenie vášho súhlasu pri prvom načítaní stránky, ktorý môžete dodatočne kedykoľvek odvolať

 2. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

 3. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na k.hrabovska@zenskyalgoritmus.sk.

bottom of page